English Español Tiếng Việt

 

English

On June 6th, just as the Bargaining Team was getting ready to negotiate a new contract, Farmer John representatives announced that the plant in Vernon is closing.

What you need to know:

   1. The company said the plant closure has nothing to do with the union contract.
   2. The Bargaining Committee is negotiating with the company to secure a benefits package that respects and compensates workers for their years of service in case the plant closes.
   3. We’re having a call very soon to further discuss this situation.

Español

El 6 de Junio justo cuando el Comité de Negociaciones se preparaba para negociar tu nuevo contrato, los representantes de Farmer John anunciaron que la planta de Vernon va a cerrar.

Lo que necesitas saber:

   1. La Compañía dijo que el cierre de la planta no tiene nada que ver con el contrato de la Unión.
   2. El Comité de negociaciones está negociando con la compañía para asegurar un paquete de beneficios que respete y compense a los trabajadores por sus años de servicio, en caso de que la planta cierre.
   3. Vamos a tener una llamada pronto para hablar sobre esta situación a fondo.

 

Tiếng Việt

Vào ngày 6 tháng 6, ngay khi Đội thương lượng chuẩn bị đàm phán một hợp đồng mới, đại diện của Farmer John thông báo rằng nhà máy ở Vernon sắp đóng cửa.

Những gì bạn cần biết:

   1. Công ty cho biết việc đóng cửa nhà máy không liên quan gì đến hợp đồng với công đoàn.
   2. Ủy ban Thương lượng đang đàm phán với công ty để đảm bảo một gói quyền lợi tôn trọng và bồi thường cho người lao động trong những năm làm việc của họ trong trường hợp nhà máy đóng cửa.
   3. Chúng tôi sẽ sớm có một cuộc gọi để thảo luận thêm về tình huống này.